Prelegenci

Prof. dr hab.  Piotr Skubała

Piotr-skubała

Profesor nauk biologicznych,  Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska, stały współpracownik miesięcznika „AURA. Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej. 

prof. dr hab.  wojciech pisula

pisula_wojciech

Polski psycholog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Wcześniej wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychologią porównawczą, poszukiwaniem doznań, zachowaniami eksploracyjnymi zwierząt, reakcją na nowość oraz adaptacją do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za:https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Pisula, dostęp 06.04.2019

prof. uam dr hab.   hanna mamzer

mamzer_hanna

Profesor UAM, doktor habilitowany w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej, psycholog i socjolog. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie: etologia psa, dobrostan psów i relacje człowieka z psem (oraz dobrostan innych zwierząt). Podejmuje działania na rzecz dobrostanu zwierząt (szkoląc z tego zakresu i współpracując z NGO). Systematycznie poszerza swoją wiedzę w zakresie etologii psa poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, seminariach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu relacji człowieka z psem w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prezes „Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne”. Prowadzi dom tymczasowy dla psów, promuje adopcje psów schroniskowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową- wykłada w Polsce i za granicą.

prof.  dr hab.   Jan Marcin Węsławski

Jan Marcin Węsławski

Oceanograf, ekolog morski, od ponad 40 lat w ekspedycjach morskich i polarnych na Grenlandię, Ziemię Ellesmera, Ziemię Franciszka Józefa i Svalbard. Specjalność zawodowa to ekologia skorupiaków, różnorodność biologiczna morza i efekty zmiany klimatu na ekosystem. Zainteresowania dodatkowe to relacje Człowiek- Przyroda, i ewolucjonizm. Członek Komitetów PAN: Badań Polarnych, Badań Morza i Biologii Ewolucyjnej. Od 2018r dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.

PROF.  IO PAN dr hab. inż.   Hanna Kalamarz-Kubiak

Kalamarz-Kubiak

Fizjolog, zootechnik, dr hab. inż. nauk rolniczych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Genetyki i Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Jej obecne zainteresowania naukowe dotyczą adaptacji ryb do zmian środowiskowych, hormonalnej regulacji odpowiedzi na stres i procesów rozrodczych. Jako pierwsza zastosowała technikę inżynierii tkankowej (3D) u ryb i opracowała metodę gradientowej hodowli perfuzyjnej in vitro tkanek nerwowych ryb. Stypendystka International Atomic Energy Agency, Royal Society of London oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Staże naukowe odbyła m.in.: w Imperial Cancer Research Fund, Queen Mary University of London, University of Manchester oraz Israel Oceanographic and Limnological Research. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz członkiem kolegium redakcyjnego International Journal of Aquaculture and Fishery Science oraz International Journal of Neurology Research. Ponadto, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA). Połowę swojego życia naukowego poświęciła ssakom a połowę rybom, co daje ogromne możliwości porównawcze, poznawcze oraz umożliwia wnikliwe studnia na zagadnieniami związanymi z dobrostanem zwierząt. Prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną z tego zakresu. 

dr   Barbara Purandare

purandare

Adiunkt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pedagog, hipoterapeuta, trener rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat w dziedzinie zdrowia publicznego obroniła w 2014 roku na Wydziale Lekarskim I, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2012 roku koordynator projektu „Mały Medyk” Polska Akademia Dzieci w UMP. Interesuje się edukacja alternatywną. Posiada uprawnienia instruktora hipoterapii nadane w 2002 roku (nr 5899/I/R/2002 Urząd Kultury Fizycznej i Sportu) i wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi. Ukończyła m.in. warsztaty z zakresu „Osteopatia koni” (Akademia Osteopatii), „Możliwości budowania dialogu i porozumienia poprzez komunikację międzygatunkową w hipoterapii” (PTHiP), „Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć hipoterapii” (PTHiP), Autorka programu zajęć fakultatywnych z zakresu hipoterapii dla studentów medycyny i fizjoterapii, instruktor kursów hipoterapii, warsztatów, autor referatów konferencyjnych i publikacji o tematyce hipoterapeutycznej.

dr   Mirosława Cylkowska-Nowak

nowak

Doktor nauk humanistycznych, arteterapeutka, logopedka, pedagożka; zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy, kieruje Pracownią Terapii Zajęciowej w Katedrze Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka i redaktorka 249 publikacji naukowych (całkowity dorobek naukowy: 740 pkt. MNiSzW, IF – 4,063). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych funkcji edukacji w ujęciu komparatystycznym (szczególnym obszarem zainteresowań jest tu edukacja, społeczeństwo i kultura japońska), edukacji zdrowotnej i terapeutycznej oraz społecznych aspektów terapii wspomagających terapię medyczną.  

dr   agnieszka żok

zok

Kulturoznawczyni, doktor nauk o zdrowiu, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Współorganizatorka Konferencji Praktyki wobec Zwierząt w XXI. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych ze współczesnymi dylematami bioetycznymi. Jest autorką artykułów naukowych dotyczących dylematów moralnych związanych z rozwojem reprogenetyki w ujęciu myśli transhumanistycznej. Szczególną uwagę poświęca dyskusją wokół technik modyfikacji zarodków.  Drugi tor jej działalności naukowej powiązany jest z posthumanizmem filozoficznym i relacjami pomiędzy człowiekiem, zwierzętami nie-ludzkimi a środowiskiem. Poruszane zagadnienia stara się konstytuować w refleksji kulturowej. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na większości kierunków Uniwersytetu Medycznego, głownie z zakresu bioetyki. Wolne chwile spędza na macie praktykując Vinyasę i Ashtangę jogę, w których odnajduje siłę i spokój. 

dr   hab.  Jacek Nowicki

nowicki

Adiunkt w Instytucie Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Już od czasów studenckich jego wielką pasją są świnie – zwierzęta wyjątkowe, ciekawskie i wywołujące od wieków niesłusznie złe skojarzenia, pomimo tego że obdarzone są niezwykłą inteligencją. Od lat próbuje poznać ich potrzeby, naturę, sprawić by życie tych wspaniałych zwierząt stało się bardziej komfortowe. W swoich badaniach próbuje odnaleźć idealne cechy wzbogacenia środowiska chowu świń, bada zdolności poznawcze i pamięć długotrwałą świń, określa czynniki kształtujące na zachowania macierzyńskie loch. Uczestnik dużych europejskich projektów dobrostanowych: EUWelNet, Animal Welfare in Enlarged Europe – AWARE.  Obecnie MC akcji COST CA15134 – Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens (GroupHouseNet). 

prof. UŚ dr   hab.  justyna tymieniecka-suchanek

JTS

Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Laboratorium Animal Studies-Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ, redaktor naczelna interdyscyplinarnego e-czasopisma naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Autorka kilkudziesięciu artykułów i recenzji, a także dwóch monografii: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (2004), Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (2013); współautorka książki Filozofia wobec świata zwierząt (2015); współredaktorka i redaktorka kilku monografii (np. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, 2014; Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje, 2018). Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” oraz seminariów poświęconych problematyce zwierzęcej. Zajmuje się animal studies oraz zagadnieniami z pogranicza literaturoznawstwa i ekofilozofii. Współpracuje z miesięcznikiem „Dzikie Życie”. Członek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

prof. UAm dr   hab.  Magdalena Ziółkowska- Kuflińska

kuflinska

Antropolog kulturowy, socjolog. Absolwentka UAM w Poznaniu. Wiceprzewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Zajmuje się tradycjami kulturowymi w ujęciu antropologicznym. Od kilku lat bada hiszpańską corridę de toros w kontekście społecznym i kulturowym. Specjalizuje się w jakościowych badaniach terenowych. Zajmowała się także społecznościami indiańskimi w Boliwijskiej Amazonii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej kobiet.

prof. UŚ dr   hab.  Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska

Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska

Zatrudniona w Zakładzie Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ; kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury, memetyk. Skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz na komunikacji kulturowej w kontekście teorii systemów i nowej biologii, w tym memetyki. Zainteresowana szczególnie biologicznymi podstawami kultury. Autorka jedynej w kraju monografii memetyki (Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008), wielu monografii autorskich i wieloautorskich, ponad 150. artykułów naukowych, redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, wydawanego od 2005 roku, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – oddział Katowice.

dr   inż.  Krzysztof Adamczyk

Adamczyk

Zootechnik; adiunkt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz Studium Podyplomowego „Zachowanie się zwierząt: zagadnienia podstawowe i aplikacyjne” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; przekonany do welfare’ystycznego podejścia do relacji człowiek-zwierzę i w tym duchu starający się pogodzić dobrostan człowieka i dobrostan zwierząt (specjalizuje się w chowie i hodowli bydła domowego); człowiek otwarty na argumenty przekazywane w sposób świadczący o wzajemnym szacunku w relacjach międzyludzkich.

dr   hab.   Krzysztof Pawlak

Pawlak_K

Adiunkt w Instytucie Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od początku pracy na uczelni zajmuje się tematyką dobrostanu zwierząt. Jego główna działalność dotyczy poprawy warunków życia zwierząt, poprzez stworzenie im jak najlepszych warunków utrzymania. Prace dr Pawlaka odnoszą się nie tylko do zwierząt gospodarskich, ale również do tzw. zwierząt egzotycznych, żyjących w ogrodach zoologicznych. Ponadto zajmuje się tematyką dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe oraz znaczenia zapylenia powietrza (smogu) na zwierzęta. Swoją wiedzą i doświadczeniem stara dzielić się ze studentami podczas różnych zajęć dotyczących higieny i dobrostanu zwierząt. W jego domu od zawsze gościły zwierzęta obecnie są to trzy koty i jeden pies.