REGULAMIN

Ogólnopolskiej konferencji edukacyjno-szkoleniowej

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorami Ogólnopolskiej konferencji edukacyjno-szkoleniowej pt. „Praktyki Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” są:

-Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań,

-Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Maius, ul. Fredry 10, 60-701 Poznań,

-Katedra i Zakład Biologii Komórki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5D, 60-806 Poznań,

-Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Adama Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań,

zwani dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności student, doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Praktyki Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?”  i obowiązują wszystkich Uczestników.

4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Ogólnopolskiej konferencji edukacyjno-szkoleniowej pt. „Praktyki Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku. Bezpieczeństwo czy zniewolenie?” jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

a) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online.

b) Otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji.

c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu 7. dni kalendarzowych od momentu otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji (dotyczy tylko uczestnictwa czynnego).

2. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:

a) udział bierny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, w ramach udziału biernego przysługuje mu identyfikator uczestnictwa w wydarzeniu, wstęp na wydarzenia uwzględnionych w harmonogramie.

b) udział czynny – uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, uczestnik czynny ma możliwość wygłoszenia zgłoszonych prac w formie prezentacji ustnej lub posteru naukowego, w ramach udziału czynnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały i gadżety konferencyjne, certyfikat za wystąpienie ustne lub prezentacja posteru naukowego, udział w pozostałych wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie.

 

3. Wszyscy uczestnicy kwalifikujący się na udział czynny mają możliwość publikacji prac w formie rozdziału w monografii naukowej po spełnieniu wymagań określonych przez Redakcję, w tym uiszczeniu stosownej opłaty (w ciągu 7. dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji na Konferencję).

 

III ZASADY KONFERENCJI

 

1. Termin rejestracji online na Konferencję upływa 30. września 2018 roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji.

2. Prawo udziału w Konferencji przysługuje studentom, doktorantom, pracownikom naukowym, innym zainteresowanym podmiotom oraz osobom fizycznym.

3. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

4. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie plakatu oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez niego, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, stand’y, roll-up’y, prezentacje, materiały reklamowe.

8. Uczestnik ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji przez niego lub delegowane przez niego osoby.

 

IV REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@praktykiwobeczwierzat.pl lub konferencje@ump.edu.pl

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pełnej zapłaconej opłaty rejestracyjnej o ile prośba została zgłoszona do 31.08.2018 r. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Organizatora.

2. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na dowolny adres mailowy należący do podmiotu, w szczególności biuro@praktykiwobeczwierzat.pl